Du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng tạo việc làm, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hà Nội phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch để phát triển kinh tế…