Miễn trừ trách nhiệm

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng trang web Taichinhxuyenviet.vn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây và chấp nhận miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Nội Dung

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tin cậy của bất kỳ thông tin nào được công bố trên trang web Taichinhxuyenviet.vn. Thông tin trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là tư vấn cá nhân hoặc chuyên môn.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web Taichinhxuyenviet.vn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đến, mất dữ liệu, thiệt hại do virus hoặc các vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến trang web.

Liên Kết Tới Trang Web Bên Thứ Ba

Trang web Taichinhxuyenviet.vn có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các liên kết này là do ý chí của người dùng và có thể mắc phải các điều khoản và điều kiện riêng của trang web đó.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung và tài sản trí tuệ trên trang web Taichinhxuyenviet.vn thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Bất kỳ hình thức sao chép, sửa đổi, phân phối hay sử dụng nội dung trên trang web này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Luật Pháp Áp Dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web Taichinhxuyenviet.vn sẽ được phán xử tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web Taichinhxuyenviet.vn xác nhận bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về những điều khoản này.

Trân trọng, Chủ sở hữu trang web Taichinhxuyenviet.vn