Dưới đây là chi tiết Công văn 18140/BTC-TCT cấp mã số thuế doanh nghiệp tư nhân do ACC tổng hợp, mời khách hàng cùng theo dõi: