Nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un đã tiếp Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc - Triệu Lạc Tế tại thủ đô Bình Nhưỡng.